11156248_10205971423100019_5634068854417920868_n

Konkurs na najlepszy tekst o Biennale WRO

Konkurs rozstrzygnięty!

Zwyciężczynią konkursu została Barbara Kwaśny, autorka tekstu Sztuka jest stanem spotkania. Tekst zostanie opublikowany w najbliższym numerze pisma artystycznego „Format”.

Poza nagrodą główną zostało przyznane jedno wyróżnienie –  laureatką została Anna Skopicz, autorka tekstu Pomiędzy ruchem a statycznością.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

Gratulujemy laureatom!
Konkurs skierowany jest do studentów wszystkich kierunków UWr oraz studentów innych uczelni wyższych. Nadsyłane teksty mogą dotoczyć konkretnych prac pokazywanych na wystawach, wydarzeń programowych, zestawów kuratorskich, przestrzeni ekspozycyjnej, podejmowanej przez pracy bądź wystąpienia teoretyczne problematyki, jak też artystycznej idei imprezy. Najlepszy tekst (esej, recenzja, komentarz, felieton) zostanie wyróżniony nagrodą pieniężną w wysokości 500 zł oraz publikacją w najbliższym numerze pisma artystycznego „Format”, który w dużej części będzie poświęcony WRO 2015. Informacje o konkursie znaleźć można na stronach internetowych Uniwersytetu Wrocławskiego i Centrum Sztuki WRO.

Regulamin konkursu pod patronatem JM Rektora UWr na najlepszy tekst na temat 16. Biennale Sztuki Mediów WRO

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod patronatem JM Rektora UWr na najlepszy tekst na temat 16. Biennale Sztuki Mediów WRO jest Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kuźnicza 29a, 50-138, NIP: 897-15-80-903, we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim. 2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie. 3. Regulamin zaczyna obowiązywać od dnia ogłoszenia Konkursu, tj. 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14 maja 2015 roku o godzinie 00:00:01 i kończy dnia 29 maja 2015 o 12:00:00.

§ 2 Warunki udziału w Konkursie

1. Konkurs kierowany jest przede do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (lic. i mgr) oraz doktorantów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego, ale nie wyklucza z udziału studentów innych uczelni wyższych. 2. Teksty należy nasyłać na adres teksty@wrocenter.pl 3. Nadesłanie pracy pisemnej oznacza zgłoszenie do Konkursu wraz z akceptacją jego warunków zawartych w niniejszym Regulaminie 4. Prace przyjmowane będą do dnia 26 maja 2015 roku do godziny 23:59:59 (decyduje godzina przyjęcia zgłoszenia przez serwer WRO) 5. Zgłoszone teksty muszą być samodzielnym utworem autorskim Uczestnika (zgodnie z obowiązującym w RP ustawodawstwem dotyczącym praw autorskich) i nie mogą powodować roszczeń ze strony osób trzecich. 6. Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu popełnienia przez Uczestnika plagiatu.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Zgłoszenia dostarczone poza okresem trwania Konkursu nie będą uwzględnione w procedurze wyboru. 2. Jeden Uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 zgłoszenia. 3. Objętość pojedynczego tekstu nie powinna być mniejsza niż 4000 znaków ze spacjami, przy czym maksymalna dopuszczalna objętość to 9000 znaków ze spacjami. 4. Teksty mogą przyjmować formy literacko-naukowe, takie jak esej, recenzja, omówienie, tekst problemowy, reportaż, komentarz etc. 5. Praca musi odnosić się do tematyki Biennale WRO 2015. Nadsyłane teksty mogą dotyczyć konkretnych prac pokazywanych podczas wystaw, wydarzeń programowych, programów kuratorskich, przestrzeni ekspozycyjnej, problematyki konferencji i debat, jak też artystycznej idei imprezy. 6. Do Konkursu przyjmowane będą prace napisane w języku polskim, uprzednio niepublikowane, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do pierwodruku prac nagrodzonych i wyróżnionych. 7. Uczestnik musi się wykazać się dbałością o stylistykę języka pracy. 8. O przyznawanej w Konkursie nagrodzie i ewentualnych wyróżnieniach zdecyduje Jury powołane przez Organizatora. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o wiarygodności zgłoszeń. 10. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzone zostanie e-mailem. 11. Dopuszczalne jest nadsyłanie materiałów ilustracyjnych do tekstu. 12. Zwycięzca Konkursu powiadomiony zostanie o wygranej pocztą elektroniczną, przy czym wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Biennale WRO 2015 oraz Uniwersytetu Wrocławskiego dnia 29 maja 2015 do godziny 12:00:00. 13. Zgłoszenie powinno zawierać:

– Imię i nazwisko Uczestnika – Adres e-mail, na jaki powinno zostać wysłane powiadomienie o ewentualnej nagrodzie. – Numer telefonu kontaktowego. – Nazwę uczelni, wydział i kierunek studiów Uczestnika.

§ 4 Nagrody

1. W Konkursie przewidziana jest nagroda główna w wysokości 500 PLN. 2. Zwycięski tekst zostanie opublikowany w piśmie artystycznym „Format”. 3. Przewiduje się możliwość przyznania wyróżnień – nagród rzeczowych. 4. Przewiduje się możliwość przyznania kilku równorzędnych nagród pieniężnych i/lub wyróżnień. 5. Przekazanie nagrody zostanie uregulowane osobną umową z Organizatorem.