WRO 2015

Warunki zgłoszenia WRO 2015

Zapraszamy do zgłaszania prac do programu 16 Biennale Sztuki Mediów WRO 2015 Test Exposure. Prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz dostarczenie wersji poglądowej pracy najpóźniej do 10 grudnia 2014 roku. Spośród zgłoszonych prac zespół programowy wybierze dzieła, które pokazane zostaną w programie Biennale WRO 2015.

Warunki Zgłaszania Prac Do Programu Biennale WRO 2015

1. Do programu Biennale WRO 2015 zgłaszać można dzieła stworzone z użyciem elektronicznych lub cyfrowych środków wyrazu, wykorzystujące różnorodne formy wypowiedzi i komunikacji, powstałe po 1 stycznia 2013.

2. Zgłoszenia prac dokonywać mogą twórcy dzieła lub uprawnieni do tego producenci oraz dystrybutorzy.

3. Aby zgłosić pracę należy:

a. wypełnić elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy zamieszczony na stronie http://wro2015.wrocenter.pl/entry,

b. wydrukować, podpisać i przesłać pocztą papierowy Formularz Zgłoszeniowego wraz z wersją poglądową pracy.

4. Prosimy o zgłaszenie prac w wersji poglądowej pozwalającej na ich właściwą ocenę. Wersję poglądową stanowi:

a. dla pracy wideo: kompletna praca, dostarczona na jednym z następujących nośników: DVD, Blu-ray, pamięć flash;
b. dla instalacji oraz performansu: opis i wizualizacja lub dokumentacja pracy (np. wideo, rysunek, szkic, zdjęcie);
c. dla utworu opartego na oprogramowaniu lub sieci: aplikacja, dostarczona na odpowiednim nośniku lub adres internetowy miejsca zawierającego w pełni funkcjonalną wersję zgłaszanej pracy.

5. Wypełniony, wydrukowany i podpisany Formularz Zgłoszeniowy WRO 2015, wraz z wersją poglądową pracy, należy przesłać do 10 grudnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na następujący adres:

WRO 2015
WRO ART CENTER
ul. Widok 7
50-052 Wrocław

6. Zgłoszenie pracy do Biennale WRO 2015 jest bezpłatne. Nadesłane organizatorowi materiały poglądowe nie będą zwracane.

7. W momencie otrzymania wszystkich wymaganych materiałów wchodzących w skład zgłoszenia, na podany w Formularzu adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie zgłoszenia pracy.

8. Zgłaszający, których prace zostaną wybrane do prezentacji podczas Biennale WRO 2015, zostaną poinformowani indywidualnie o przyjęciu pracy oraz o szczegółach udziału w Biennale. Dalsze warunki prezentacji dzieła będą ustalane indywidualnie.

9. Podczas wydarzeń otwarcia Biennale, w dniach 13-17 maja 2015, organizator zapewni autorowi pracy przyjętej do programu lub osobie go reprezentującej bezpłatne zakwaterowanie we Wrocławiu.

10. Zgłoszenie pracy do Biennale WRO 2015 jest równoznaczne z bezpłatnym udzieleniem organizatorowi niewyłącznego prawa do prezentacji pracy w ramach Biennale WRO 2015 w okresie od 13 maja do 30 września 2015 roku.

11. Zgłoszenie pracy do Biennale WRO 2015 jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi niewyłącznego prawa do archiwizowania przesłanych materiałów w celach informacyjnych, dokumentacyjnych, edukacyjnych i badawczych.

12. Zgłaszający pracę do Biennale WRO 2015 wyraża zgodę na rejestrację audio-wideo wystąpień, wywiadów, koncertów oraz prac, a w szczególności performansów, wydarzeń i instalacji, w celach promocyjnych, dokumentacyjnych, edukacyjnych oraz badawczych.

13. W ramach Biennale WRO 2015 wybranym pracom przyjętym do programu przyznane zostaną następujące nagrody:

- Nagroda Biennale WRO
- Nagroda Krytyków i Wydawców Prasy Artystycznej
- Nagroda Publiczności

14. Zgłoszenie pracy oznacza przyjęcie przez zgłaszającego warunków zawartych w niniejszym dokumencie.

WRO Art Center
Organizatorem Biennale WRO 2015 jest
Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów